ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ. އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ، މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

16 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UN Resident Coordinator presents credentials to the President
16 February 2020, Press Release
އ.ދ.އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅި ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު