ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮމަންވެލްތު އެންޓަރ ޕްރައިސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރމަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

13 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Chairman of Commonwealth Enterprise and Investment Council pays courtesy call on President
13 February 2020, Press Release
ކޮމަންވެލްތު އެންޓަރ ޕްރައިސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރމަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
13 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު