ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝް ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

26 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador of Bangladesh pays farewell call on President
26 January 2020, Press Release
ބަންގްލަދޭޝް ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު