ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

26 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador-Designate of EU presents credentials to the President
26 January 2020, Press Release
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު