ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގްރީސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

26 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގްރީސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Ambassador-Designate of Greece presents credentials to the President
26 January 2020, Press Release