ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޙާޞިލުކުރި އަލް ޙާފިޒާ މާޒިނާ ޢަބުދުއްރަޙީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ނިންމައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި އަލްޙާފިޡާ މާޒިނާ ޢަބްދުއްރަޙީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
23 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
President meets with Presidential Scholarship winner
23 January 2020, Press Release