Photo Album

President meets the winner of “Presidential Scholarship” High Achiever

23 January 2020

Related Articles

ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ނިންމައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި އަލްޙާފިޡާ މާޒިނާ ޢަބްދުއްރަޙީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
23 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
President meets with Presidential Scholarship winner
23 January 2020, Press Release