ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުވެއިތުގައި ހުންނަ އެމެރިކަން ޖަރމަން ސްކޫލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

19 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުވެއިތުގެ އަލްޖެރީ ހޯލްޑިންގް ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Vice President meets with chairman and CEO of Al Jeri Holding Group, Kuwait
19 January 2020, Press Release