ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޯފިޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

16 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Director-General of OPEC Fund pays a courtesy call on President
16 January 2020, Press Release
‎އޮޕެކް ފަންޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު