ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، " ލާމަސީލު ޒުވާނާ 2020" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

12 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President calls on the youth to make the nation proud
12 January 2020, Press Release
ލާމަސީލު ޒުވާނާ 2020، ކޭމްޕުން ދަސްވާ ކަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު