Photo Album

Vice President attends the induction ceremony of 'Laamaseelu Zuvaanaa 2020' camp

12 January 2020

Related Articles

Vice President calls on the youth to make the nation proud
12 January 2020, Press Release
ލާމަސީލު ޒުވާނާ 2020، ކޭމްޕުން ދަސްވާ ކަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު