ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ރަން އަހަރު" ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

9 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށި އެއް މަސައްކަތަކީ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
8 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Empowering youth and increasing youth participation in developmental activities were among the administrations’ first initiatives - Vice President
09 January 2020, Press Release