ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސައުތުއޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ވާދަކުރި އެތުލީޓުންނާ އޮފިޝަލުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރި ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
President meets Maldivian sports delegation from SAG 2019
07 January 2020, Press Release