ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ގަމު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަމު ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets Laamu Gan Councillors and Institutional representatives
19 December 2019, Press Release