ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 17/12/2019

17 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަކީ، ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President declares October 22nd as National Youth Day
17 December 2019, Press Release