ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައި.އެލް.އޯގެ ސެންޓީނެރީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

17 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ސެންޓީނެރީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
17 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President attends ILO centenary ceremony
17 December 2019, Press Release