ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑެންމާކް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން

15 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassadors of Bulgaria, Denmark and the Republic of Ireland present credentials to the President
15 December 2019, Press Release
ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު