ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމަސްގައި މެޑަލް ހޯދި އެތްލެޓިކްސް ޓީމާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމުގެ އެތްލީޓުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

10 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Administration will not neglect other sports at the cost of developing only popular sports. - President
10 December 2019, Press Release
އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތު ނުކޮށް ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު