ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުން

8 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appoints Uz Hussain Shameem as the Prosecutor General
08 December 2019, Press Release
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު