ފޮޓޯ އަލްބަމް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރެއްވުން

8 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appoints Chief Justice and Supreme Court Justice
08 December 2019, Press Release
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސްޕްރީމު ކޯޓަށް ފަޑިޔާރަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު