ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 21 ވަނަ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

5 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށްދާ 21 ވަނަ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޭންޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President visits Girifushi to inspect 21st National Cadet Camp
05 December 2019, Press Release