ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

4 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ކަންތައް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
4 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President and Indian PM launch four developmental projects in Maldives
04 December 2019, Press Release
Renewed dynamism in age-old India-Maldives ties under current Administration - President
04 December 2019, Press Release
އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރައްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު