ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސުގެ ގަވަރުނަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

2 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Governor of Yunnan Province calls on the Vice President
02 December 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު