ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާނުގެ ދަރުމަވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަޕާނުގެ ވޮލަންޓިއަރުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވީރުގެ ސައިފޮދެއް ބާއްވަވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President hosts Tea with Volunteers
24 November 2019, Press Release