ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަަލުކުރެއްވުން

20 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets Hangnaameedhoo Island Council of Alifu Dhaalu Atoll
20 November 2019, Press Release