ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President discusses pertinent issues in the construction sector with stakeholders
04 November 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު