ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫ.އޭ.އީގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

23 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador of the United Arab Emirates pays courtesy call on Vice President
23 October 2019, Press Release
ޔޫ.އޭ.އީ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު