ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލަރުންނާއި މުޢައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets Hulhudheli Island Councillors and Institutional Officials
16 October 2019, Press Release