ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް އިން ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވައިލެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
First Lady attends events held to mark World Mental Health Day 2019
10 October 2019, Press Release