ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޕީ.އެލް. ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

8 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady officially unveils new branding of P.L. Kids Preschool
08 October 2019, Press Release
ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު