ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފަންޑް ރައިސިންގ ގާލާ ޑިނަރ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

4 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފަންޑް ރެއިސިންގ ގާލާ ޑިނަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
First Lady attends Cancer Society of Maldives Fundraiser
04 October 2019, Press Release