ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ސްޓާފް ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވެއްވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Chief of Army Staff of India pays a courtesy call on the President
02 October 2019, Press Release
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު