ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ނޭވާ" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފްރީޑައިވިންގް ވަރލްޑް ރެކޯޑް ޤާއިމުކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

1 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ފްރީޑައިވިންގް ވަރލްޑް ރެކޯޑް ޤާއިމުކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President participates in World Record Freediving event
01 October 2019, Press Release