ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Bilaterals: President meets Saudi Minister of Foreign Affairs at the United Nations
27 September 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު