ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވ. ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލެއްވުން

26 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends World Tourism Day Festivities
26 September 2019, Press Release
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވ. އަތޮޅު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު