ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

No tourism project is too large and no vision is too bold for Maldives - Vice President
19 September 2019, Press Release
ކްރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސް' ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު