ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެސަރަހައްދު ބައްލަވައިލައްވައިފި

15 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މާލޭގެ ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަހައްދު ބައްލަވައިލައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President Visits Southern Harbour area of Male’ City
15 September 2019, Press Release