ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޭޝިއަން ކޮލިފިކޭޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލެއްވުން

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާ މިރޭ ކުޅުނު މެޗް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President attends World Cup Qualifier Match to Support Maldives National Team
10 September 2019, Press Release