ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން 09/09/2019

9 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރިޟުވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
'The Government will remain swift and steadfast in seeking justice for Rilwan' - President
09 September 2019, Press Release