ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with officials regarding Safety during Sea Transportation
08 September 2019, Press Release