Photo Album

Vice President meets with officials regarding safety of sea transportation

08 September 2019

Related Articles

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with officials regarding Safety during Sea Transportation
08 September 2019, Press Release