ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ 21 ވަނަ ނޭޝަނަލް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ޓްރޭނިން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

5 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ވެގެންދާއިރު އަންހެންބޭފުޅުންގެ ޙިއްޞާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
'Women of the Maldives will be empowered with an even bigger role to play in society with the introduction of decentralisation' - Vice President
05 September 2019, Press Release