ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކުޑަފަރީސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

5 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Education Policies are derived through consultation with teachers, students and parents - President
05 September 2019, Press Release
ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް، ކިޔަވައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދޭން ފެށީ މިސަރުކާރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު