ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖާފަތް

2 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President hosts Official Luncheon in Honour of Sri Lankan Prime Minister
02 September 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރަސްމީ ޖާފަތެއް ބާއްވަވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު