ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން ބާއްވަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

2 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Ibrahim Mohamed Solih and Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe Deliver Joint Press Statement
02 September 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް މީޑިޔާއަށް ދެއްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު