ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިލުފުށީ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށުގެ މުޢައްޞަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެރަށު މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President meets Kolhumadulu Vilifushi Island Council and Representatives of Island Institutions and Fisher Community
29 August 2019, Press Release