ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުރުނީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުޢައްޞަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President meets Kolhumadulu Buruni Island Council
29 August 2019, Press Release