ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President meets with Rathafandhoo Island Council
29 August 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު