ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President meets Island Council, Senior Officials and Representatives of Dhiyamigili
29 August 2019, Press Release