ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނައިބު ރައީސް މާފުށީ ކައުންސިލު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President meets with members of Maafushi Island Council
29 August 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. މާފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު